திங்கள், 28 செப்டம்பர், 2009

வாழ்க்கையின் சுமைகளை எவ்வாறு எதிர்கொள்வது?

வாழ்க்கையின் சுமைகளை எவ்வாறு எதிர்கொள்வது? - பருந்து சொல்லும் பாடம்
Did you know that an eagle
knows when a storm is approaching
long before it breaks?

The eagle will fly to some high spot
and wait for the winds to come.

When the storm hits,
it sets its wings so that the wind will pick it up
and lift it high above the storm.

While the storm rages below,
the eagle is soaring high above it,
gliding with ease.

The eagle does not escape the storm,
it just simply uses the storm to
lift it higher.

It rises on the winds
that bring the storm into its world.

When the storms of life come upon us --
and all of us will experience them --
we can rise above them
by setting our minds
and faith toward God!

The storms do not have to overcome us.

We can allow God to lift us above them.
God enables us to ride the
winds of the storm that brings
sickness, pain, tragedy, failure and
disappointments in our lives,
and make something good come from it.

We can soar above the storm.

Remember,
it is not the burdens of life
which weigh us down,
but it is
how we handle them that counts.
~ Author Unknown ~

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக